Huishoudelijk reglement

1. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

2. Contributie bij vooruitbetaling te voldoen aan de penningmeester. Bij het niet voldoen van de financiële verplichtingen wordt men uitgesloten van deelname aan wedstrijden en wordt men geroyeerd als lid van de vereniging. Na ingebrekestelling is het lid niet meer toegestaan gebruik te maken van de rijfaciliteiten en de lessen.

3. Alle personen die aan de les deelnemen of gebruik maken van de rijfaciliteiten dienen rijdend lid te zijn van de vereniging. De vereniging is verplicht alle leden aan te melden als lid bij de KNHS.

4. Het bestuur van de vereniging dient ten minste uit 5 leden te bestaan. Het streven van de vereniging is te allen tijde een bestuur te hebben waarin tenminste 7 leden zitting hebben, waarbinnen iedere discipline, te weten Rijvereniging De Neuderuiters, Ponyclub De Toekomst en Menclub De lange Boom, de voorzitter plaatsneemt in het Algemeen Bestuur.

5. Iedere discipline, te weten Rijvereniging De Neuderuiters, Ponyclub De Toekomst en Menclub De Lange Boom, heeft een commissie die de leden van betreffende discipline vertegenwoordigd tijden de commissievergaderingen met het bestuur. De commissieleden zijn zelf verantwoordelijk voor het zoeken van nieuwe commissieleden. Wanneer zij een lid geschikt hebben bevonden en dit lid is bereid deze taak op zich te nemen, wordt deze persoon voorgesteld aan het bestuur. Het bestuur dient vervolgens haar goedkeuring te verlenen aan de toetreding van betreffend lid tot de commissie.

6. Op zon- en feestdagen is de manege in principe open van 10.00 tot 18.00 uur voor vrijrijden. Niet voor lesgeven, ook niet particulier.

7. Wijzigingen ten aanzien van het lidmaatschap van de vereniging en de KNHS voor het nieuwe verenigingsjaar, dienen uiterlijk vóór 15 november van het lopende jaar schriftelijk of per e-mail te zijn doorgegeven aan de ledenadministratie, danwel het hiervoor verantwoordelijke commissielid van betreffende discipline.

8. Alle rijdende leden van De Neuderuiters, De lange Boom en De Toekomst hebben recht op maximaal twee lessen per week.

9. Leden dienen zich te houden aan de lesindeling die is opgemaakt door de desbetreffende commissie. Veranderingen altijd in overleg met de commissie.

10. Het is mogelijk om vrij te rijden in de voor-/achterbak van de manege, indien hierin geen les gegeven wordt. (zie schema bakbezetting op www.manegeluxool.nl of de lesapp). Het vrijrijden is toegankelijk voor leden van alle disciplines, waarbij de algemeen bekende gedragsregels dienen te worden opgevolgd. Het is niet de bedoeling dat je de halve bak voor je eigen alleen gebruikt. Lesgeven is toegestaan, maar een andere vrijrijder mag hierin niet gehindert worden.

11. Mest dient uit de bak verwijderd te worden. Dit is niet het werk van de beheerder!!!!

12. Buiten de lestijden om mogen ponyruiters alleen onder deskundige begeleiding springoefeningen verrichten. Tijden de springlessen mag men niet voor zichzelf in een andere bak of op het buitenterrein springen i.v.m. de verantwoordelijkheid van de instructeur voor de ruiters tijden deze uren.

13. Alle rijders en grooms zijn verplicht te alle tijden te rijden met een voorgeschreven veiligsheidscap. Deze veiligheidscap dient bestemd te zijn voor de paarden/mensport en te zijn voorzien van een CE-markering.

14. Het is een ieder verboden paarden of pony’s in de rijbaan los te laten lopen.

15. Stalling van pony’s of paarden in de daarvoor bestemde stallingruimte, waarbij men zich verplicht deze ruimte schoon achter te laten. Mest direct in de kruiwagen, is deze vol, legen op de mesthoop.

16. Longeren van paarden en pony’s in de bak is toegestaan, mits er geen lessen zijn en als andere rijders/menners daardoor niet in gevaar worden gebracht of hiervan ernstig hinder ondervinden. Voor jeugdige leden is het alleen toegestaan onder begeleiding van een volwassene (18 jaar).

17. Van alle leden van de vereniging wordt verwacht dat zij per toerbeurt beschikbaar zijn als hulp bij diverse activiteiten van de vereniging. Leden ontvangen hiervoor tijdig (ongeveer 2 weken vooraf) een uitnodiging. Indien men niet op de afgesproken tijd komt en/of niet voor vervanging (mag ook worden gedaan door niet leden) zorgt, kan €100,00 boete in rekening worden gebracht bij het verantwoordelijke lid die de uitnodiging heeft ontvangen.

18. Het in diskrediet brengen van de goede naam van de vereniging kan tot uitsluiting van lidmaatschap leiden.

19. Bij verhuur van de manege aan derden zal dit tijdig via de website of ledenbrief gemeld worden.

20. Beschadiging aan gebouw of interieur dient men onmiddellijk te melden.

21. In manege Luxool geldt een algeheel rookverbod.

22. De kantine kan, na goedkeuring van het bestuur, beschikbaar worden gesteld aan leden voor feesten of partijen in het kader van behaalde successen in de paardensport.

23. De manege voldoet aan de veiligheidseisen van het Veiligheidscertificaat.

24. De map voor ongevallenregistratie ligt in de kantine. Ieder ongeval zal daarin dienen te worden ingevuld op een ongevallenregistratie-formulier en dient in deze map te worden bewaard.

25. Welzijn: In manege Luxool hanteren wij de welzijns principes voor paard en ruiter volgens de KNHS. We geven dit vorm door pictogrammen die op verschillende plaatsen in de manege te zien zijn. We spreken elkaar aan op ongepast gedrag tegenover het paard en de ruiters. Vertrouwenspersoon Kyra van Osch 06 46 32 12 93.

26. Klachtenprocedure omtrent de veiligheid: Indien u klachten heeft over het naleven van de veiligheidseisen op onze accommodatie dan dient dit zo snel mogelijk aan de commissie te worden gemeld. Indien de klacht niet naar behoren wordt afgehandeld, dan kunt u de klacht binnen twee weken indienen bij Algemeen Bestuur Manege Luxool, Luxoolseweg 25b Nijkerk. De klacht dient duidelijk omschreven te worden met een duidelijke onderbouwing van uw standpunt. De klacht kan niet anoniem worden ingediend. Binnen twee weken ontvangt u schriftelijk een antwoord van het Algemeen Bestuur. Indien u zich niet kunt vinden in het antwoord of u heeft klachten over aangelegenheden rondom veiligheid en/of het veiligheidscertificaat in het algemeen en u kunt geen overeenstemming krijgen met het Algemeen Bestuur dan kunt u deze uitsluitend schriftelijk en niet anoniem indienen bij de Stichting Veilige Paardensport, de Beek 125, 3852 PL ERMELO. De stichting Veilige Paardensport zal u binnen twee weken informeren over de wijze waarop uw klacht wordt behandeld.

27. In alle gevallen, waarin het Huishoudelijk Reglement niet voorziet, beslist het bestuur.